Historie AG

Tradice Aktuální gastroenterologie byla založena v průběhu 90. let nejen s cílem věnovat se nejnovějším poznatkům v oboru, ale také za účelem osobního setkávání k výměně zkušeností a názorů. Zakladatelem „Aktuální gastroenterologie“ a dlouhá léta taktéž jejím odborným garantem i zcela klíčovým mužem pro její konání byl prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc., vynikající lékař i pedagog 1. LF UK, který uspořádal první ročník této akce již v roce 1996.

V prvních letech se odborné setkání konalo dvakrát ročně, a to v jarním a podzimním termínu. Dalším vývojem se ukázalo, že pravidelné setkávání jen jednou ročně vyhovuje o něco lépe a ustálilo se na konání akce vždy na jaře v měsíci dubnu.

Pro svoji vysokou odbornou úroveň a atraktivní program se akce vždy těšila mimořádnému zájmu širokého pole gastroenterologů, internistů, chirurgů, onkologů a praktických lékařů. Na tuto tradici bychom rádi navázali a vzdali tím také hold prof. Fričovi za jeho celoživotní dílo a jeho mimořádný přínos pro českou gastroenterologii.

prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc.

Prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc. je jedním z nejvýznamnějších českých gastroenterologů a internistů působících na Karlově Univerzitě v Praze. Je znám jako vynikající pedagog, který vychoval celou řadu odborníků působících na akademické půdě, a patří mu i zásluha za organizaci vědecké a publikační činnosti v oboru gastroenterologie.

Po absolvování Lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Praze roku 1953 zahájil svou vědeckou a pedagogickou kariéru na pracovišti prof. Herforta, nestora české gastroenterologie a zakladatele moderní digestivní endoskopie u nás. Předmětem kandidátské práce, kterou obhájil v roce 1957, byla chromodiagnostika a funkční vyšetřování biliárního systému. Roku 1969 byl jmenován docentem vnitřního lékařství a habilitoval prací zaměřenou na problematiku malabsorpčního syndromu. Roku 1979 obhájil disertační doktorskou práci zaměřenou na problematiku heterogenity intestinálních enzymů u pacientů s celiakií a v roce 1983 byl jmenován profesorem medicíny Univerzity Karlovy.

Ve vedení Interního oddělení fakultní polikliniky nynější Všeobecné fakultní nemocnice v Praze vystřídal docent Frič profesora Herforta a učinil z tohoto ambulantního pracoviště nejvýznamnější centrum digestivní endoskopie v tehdejším Československu. Jako jeden z prvních zavedl celé spektrum endoskopických technik včetně ERCP a později i endoskopické ultrasonografie. Vyjma dobře vybavené endoskopie disponovalo pracoviště i vyspělým laboratorním komplementem a provádělo celé spektrum laboratorních diagnostických metod se vztahem ke gastroenterologii, a to včetně dnes velmi postrádaných funkčních testů. Na tomto dobře organizovaném a funkčním pracovišti, které svou úrovní čnělo vysoce nad průměr reálně socialistického zdravotnictví, pak vznikla většina z více než 400 kvalitních vědeckých publikací a 7 monografií.

Interní oddělení fakultní polikliniky vedl prof. Frič až do roku 1998, kdy po sloučení Fakultní polikliniky a IV. interní kliniky VFN přešel jako emeritní profesor na II. interní oddělení ÚVN v Praze, kde byla nově konstituována Subkatedra gastroenterologie IPVZ. Po vzniku Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha se prof. Frič po krátké přestávce vrátil i k pregraduální výuce studentů naší největší lékařské fakulty.

Hlavním objektem jeho vědeckého zájmu byla problematika celiakie, kolorektálního karcinomu a probiotik. Byl vedoucím expertní skupiny Ministerstva zdravotnictví pro celiakii a intenzivně pracoval také pro Společnost pro probiotika a prebiotika, kde zastával funkci místopředsedy. Připomenout ale musíme především jeho celoživotní zájem o nádorová onemocnění tlustého střeva a jeho mimořádné zásluhy o zavedení programu sekundární prevence kolorektálního karcinomu. Zavedením screeningového programu výrazně stoupla prestiž české gastroenterologie v mezinárodním kontextu.

 

 

© 2022–2024 Společnost pro gastrointestinální onkologii z.s.